Řešené projekty

Zahraniční grantové agentury

 • 312139 7.RP EU - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. KillSpill Integrated Biotechnological Solutions for Combating Marine Oil Spills, CP

Operační program Praha - adaptabilita

Grantová agentura ČR

 • 15-02328S - doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Organismy a mechanismy určující osud endokrinních disruptorů v životním prostředí
 • 15-17269S - doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. Simulace komplexních systémů se zesíleným vzorkováním
 • 15-22276S - prof. Ing. Tomáš Macek, CSc. Příprava transgenních rostlin se zvýšenou rezistencí proti stresu
 • 14-09685S - prof. RNDr. Olga Valentová CSc. Flotillin: nový hráč stresové signalizace u rostlin
 • 14-15326S - prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. Studium struktury a klíčových interakcí vedoucích k tvorbě nezralých retrovirových částic pro testování a racionální návrh inhibitorů skládání HIV
 • 14-23597S - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Působení enviromentálních faktorů na destrukci biofilmů
 • 13-20414P - doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Analýza diversity metabolicky aktivních bakterií v kontaminované zemině s využitím isotopového značení a metagenomiky
 • 13-23509S - prof. Ing. Ladislav Fukal, CSc. Proteomické profilování kmenů rodu Cronobacter zaměřené na výskyt virulentních proteinů
 • 13-28283S - prof. Ing. Tomáš Macek, CSc. Spojení ekologie mikrobiálních komunit a degradace xenobiotik - využití metagenomiky k analýze mikrobiálního degradačního potenciálu
 • 302/12/1895 - prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. Role retrovirového matrixového proteinu při transportu virové částice a její interakci s cytoplasmatickou membránou
 • 501/12/1942 - prof. RNDr. Olga Valentová CSc. Nespecifická fosfolipasa C: Molekularní, buněčná a funkční charakterizace nedávno popsaného rostlinného enzymu
 • 504/11/0484 - doc. Ing. Pavel Kotrba Ph.D. Hyperakumulace těžkých kovů velkými houbami – molekulární, geomykologické a ekotaxonomické aspekty

Technologická agentura ČR

 • TE01020080 - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Centrum kompetence pro výzkum biorafinací BIORAF
 • TA01010485 - doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc. Vývoj prototypu a ověření bezpečnosti a funkčnosti dámských hygienických prostředků s probiotickým účinkem pro prevenci urogenitálních infekcí
 • TH01030475 - doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Komplexní vodíková technologie pro nápravu ekologických škod
 • TA03010877 - doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. Bioremediační a bioaktivní folie
 • TA03011184 - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Zvýšení fytoremediační a produkční kapacity energetických rostlin na marginálních a kontaminovaných půdách prostřednictvím endofytních a mykorhizních symbiontů
 • TA03021234 - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Výzkum technologických a řídících parametrů inovační integrované technologie pro snížení toxicity a koncentrace polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů ze Zemin

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • LH12011 - prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. Struktura retrovirové částice a intracelulární transport jejích komponent
 • LH12087 - Ing. Martina Nováková, Ph.D. Mikrobiální diversita a interakce rostlina-mikroorganismus u rostlin remediujících kontaminanty - optimalizace symbiotického synergismu u fytoremediací
 • LH14004 - doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. Mikrobiální ekologie kontaminovaných lokalit: Stanovení bakteriální diversity a bioremediačního potenciálu indigenní mikroflóry
 • LD11048 - prof. Ing. Kateřina Demnerová,CSc. Genetická podstata ATB resistence bakterií Salmonella spp. isolovaných z Pražských čistíren odpadních vod
 • LD13024 - doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. Chemoinformatika pro glykosynthesu
 • LD14093 - prof. RNDr. Olga Valentová CSc. Elicitory z plísní zvyšující resistenci rostlin proti patogenům
 • LD14097 - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Mechanismy přichycování/odlučování, přežívání a tvorby bakteriálních biofilmu na potravinách a technologických zařízeních v potravinářském průmyslu
 • LD14133 - doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. Urychlené výpočty pro studium receptorů vázaných na G-proteiny
 • 7AMB14AR016 - prof. Ing. Tomáš Macek, CSc. Příprava transgenních rostlin vhodných k odstraňování organických a anorganických směsných kontaminantů

Ministerstvo zemědělství ČR

 • QJ1210300 - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Systémy jištění kvality a bezpečnosti mlékárenských výrobků vhodnými metodami aplikovatelnými v praxi

Ministerstvo vnitra ČR

 • VG20112015045 - prof. Ing. Ladislav Fukal, CSc. Vývoj rychlých imunochemických testů pro detekci anabolicky aktivních steroidů
 • VG20122015075 - prof. Ing. Ladislav Fukal, CSc. Nové syntetické drogy (NSD) - vytvoření komplexní toxikologické databáze, vývoj metodik jejich detekce včetně rychlých imunochemických testů, jejich behaviorální farmakologie, farmakokinetika a biotransformace u potkanů, epidemiologie

Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • NT13112 - prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. Studium protinádorových účinků statinů

Vnitřní grantová agentura VŠCHT

 • A1_FPBT_2015_003 - prof. Ing. Ladislav Fukal, CSc. Charakterizace vybraných proteinu a nekterých dalších biologicky aktivních látek - 6
 • A1_FPBT_2015_007 - prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Moderní metodické přístupy v mikrobiologii VI
 • A2_FPBT_2015_016 - Ing. Vojtěch Beneš Molekulární aspekty příjmu a detoxikace stříbra a mědi v ektomykorhizní houbě Amanita strobiliformis
 • A2_FPBT_2015_040 - Ing. Jan Andrejch Propojení signální dráhy kyseliny salicylové s aktinovým cytoskeletem v Arabidopsis thaliana
 • A2_FPBT_2015_044 - Ing. Martina Boháčová Monitoring genů rezistence v potravinářských izolátech Listeria monocytogenes a jejich přítomnost v extracelulární DNA biofilmů
 • A2_FPBT_2015_053 - Ing. Lenka Strnadová Tvorba matric z hedvábí Antheraea pernyi, jejich charakterizace a využití pro biomedicínské aplikace
 • A2_FPBT_2015_061 - Mgr. Hana Langerová Je interakce retrovirových proteinů M-PMV s plazmatickou membránou a jejími mikrodoménami zodpovědná za aktivaci retrovirové proteázy M-PMV?
 • A2_FPBT_2015_062 - Ing. Pavel Svoboda Analýza stresové odpovědi pýru plazivého s využitím DNA čipů na úrovni oddenkových uzlin
 • A2_FPBT_2015_066 - Mgr. Terézia Kovaĺová Funkčné a štruktúrne štúdie vybraných glykozidáz z Paenibacillus thiaminolyticus

Ukončené projekty (2012-2014)

Zahraniční grantové agentury
MINOTAURUS
Grantová agentura ČR
501/12/P521, 503/12/P704, 501/11/1650, 501/11/1654, 522/09/1693, 503/10/0664, 305/09/H008, 525/09/1058, 522/08/1581
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
ME09024, ME10041
Ministerstvo zemědělství ČR
QI101B267, QH81287, QH81201
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
FR-TI1/313
Grantová agentura AV ČR
IAA600110902, IAA601110916
Ministerstvo zdravotnictví ČR
NS9696